Štampa Verzija za štampu

Stranka čiji je tužbeni zahtev u celini usvojen, ne može tražiti ponavljanje pravnosnažno završenog postupka

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 03.06.1998 Broj: Gž.21/97
Abstrakt:

Odredbom člana 421. stav 1. tačka 9. ZPP, propisano je da se postupak koji je odlukom suda pravnosnažno završen može po predlogu stranke ponoviti, ako stranka sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogććnost da upotrebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti doneta povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrebljeni u ranijem postupku.
Iz ove zakonske odredbe proizilazi da se pravnosnažno završeni postupak može ponoviti po predlogu stranke samo u situaciji ako bi po stranku mogla biti doneta povoljnija odluka U konkretnom slučaju tuženi je uspeo u sporu jer je odbijen kao neosnovan tužbeni zahtev tužioca za poništaj odluke o dodeli stana na korišćenje, umešaču, pa je stoga u smislu citirane zakonske odredbe predlog tuženog za ponavljanje pravnosnažno okončanog postupka nedozvoljen

Deskriptori: Pravni interes