Štampa Verzija za štampu

Kada su stranke zaključile pismeni ugovor o kupoprodaji 5 09 1999. Godine koji nije overen, a u njemu je označeno da se prodaje parcela po kulturi šuma sa opisanom površinom, bez oznake kat. parcele i tačne površine, a kupac je platio cenu u pretežnom

Sud:   Datum: 02.07.2003 Broj: Gž.41/02-
Abstrakt:

Zakon o parničnom postupku nijednom odredbom nije predvideo žalbu protiv odluka Vrhovnog suda Srbije kao redovni ili vanredni pravni lek, pa je žalba koja je izjavljena protiv odluke Vrhovnog suda Srbije nedozvoljena
Protiv rešenja Vrhovnog suda Srbije, kojim je odbijen predlog tužioca za ponavljanje postupka koji je presudom Vrhovnog suda Srbije pravnosnažno okončan, tužilac je izjavio žalbu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primene materijalnog prava.
Odlučujući o dozvoljenosti žalbe Vrhovni sud Srbije je odbacio žalbu tužioca kao nedozvoljenu jer nijednom zakonskom odredbom nije predviđeno da je dozvoljena žalba protiv odluke Vrhovnog suda Srbije kao redovni niti vanredni pravni lek, zbog čega žalba izjavljena na odluku Vrhovnog suda Srbije nema oslonca u Zakonu o parničnom postupku.