Štampa Verzija za štampu

Ako je prilikom izvršenja krivičnog dela zlostave u službi oštećenom od strane službenog lica naneta telesna povreda radi se o sticaju krivičnog dela iz čl. 66 KZS i 54. KZS

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 30.11.-0001 Broj: Kzz.6/19
Abstrakt:

Brojevi motora i šasije na motornom vozilu su PRIVATNE isprave
Iz radnje izvršenja krivičnog dela koje je prvostepeni sud utvrdio i opisa u izreci prvostepene presude vidljivo je da je okrivljeni kritičnom prilikom u vršenju službene dužnosti (obavljanja informativnog razgovora sa oštećenim) zlostavljao oštećenog tako što ga je gumenom palicom, kao sredstvom podobnim da telo teško povredi, više puta udario kojom prilikom je oštećeni zadobio lake telesne povrede.
Iz odredbe čl. 66 KZS vidljivo je da bitna obeležja krivičnog dela zlostave u službi pored službenog lica kao izvršioca tog krivičnog dela i radnji izvršenja preduzete u vršenju službe, što je inače u konkretnom slučaju nesporno, čini i zlostava kao jedan od načina izvršenja i posledica koja ss sastoji u vređanju ljudskog dostojanstva.
Imajući u vidu da zlostavljanje podrazumeva nanošenje fizičkog i psihičkog bola manjeg intenziteta, kojim se vređa ljudsko dostojanstvo, a ne i nanošenje telesne povrede (koja je u konkretnom slučaju kod oštećenog nastala), što je takođe nesporno, to je očigledno da to krivično delo (zlostave u službi iz čl. 66 KZS) ne sadrži obeležje krivičnog dela lake telesne povrede.
Prema tome, pošto je u konkretnom slučaju pri izvršenju krivičnog dela zlostave u službi naneta i telesna povreda oštećenom gumenom palicom kao sredstvom podobnim da telo teško povredi, to su se u opisanoj radnji okrivljenog stekla sva obeležja ne samo krivičnog dela zlostave u službi iz čl. 66, već i krivičnog dela lake telesne povrede iz čl. 54 st. 2 u vezi st. 1 KZS.
Shodno tome postoji idealan sticaj navedenih krivičnih dela, pa je kod pravilne primene krivičnog zakona sud bio dužan da okrivljenog oglasi krivim za oba navedena krivična dela, koja su mu optužnim predlogom i stavljena na teret.
Stoga je Vrhovni sud našao da je na opisan način učinjena povreda krivičnog zakona iz čl. 365 tač. 4 ZKP u korist okrivljenog jer je u konkretnom slučaju primenjen zakon koji se nije mogao primeniti.
Kako je u ovom slučaju zahtev za zaštitu zakonitosti podnet na štetu okrivljenog, Vrhovni sud je donošenjem deklarativne presude samo utvrdio povrede zakona u korist okrivljenog, ne dirajući u pravnosnažne sudske presude.
Krivični zakon, kako KZ SFRJ, tako i KZH ne određuje pojam javne isprave, pa treba poći od pojma javne isprave kako je on određen ZKP-u (čl. 230) odnosno Zakonom o opštem upravnom postupku (čl. 164.) prema kojim se odredbama JAVNOM ispravom smatra samo ona pismena isprava, (tj. isprava u užem smislu), koju je u propisanom obliku izdao državni organ u granicama svoje nadležnosti, kao i isprava koju je i takvom odlukom izdala samoupravna organizacija ili zajednica u vršenju javnog ovlašćenja, koje joj je povereno zakonom ili odlukom opštinske skupštine zasnovanom na zakonu.
Prema tim odredbama osnovni je uslov da bi se moglo govoriti o javnoj ispravi, da se radi o pismenoj ispravi, a zatim je potrebno da su ispunjeni i dalji konstitutivni elementi, tj. svojstvo izdavaoca (državni organ, samoupravna organizacija ili zajednica) u poslovima koje vrši na osnovu javnog ovlašćenja te da je takva isprava izdata u propisanom obliku.
Sva ta tri elementa moraju biti ispunjena kumulativno.
Prvi uslov da bi se neka isprava mogla tretirati javnom, ispravom prema pozitivnim pravnim propisima jest da se radi o pismenoj ispravi.
Za pismenu je ispravu, takođe, potrebno da su ispunjena tri konstitutivna elementa tj. izjava (izdavaoca isprave, pravne relevantne činjenice, i naznaka izdavaoca isprave, tj. potpis izdavaoca isprave). Prema stajalištu ovoga Vrhovnog suda navedeni brojevi koje je utisnuo radnik u toku proizvodnje, ne sadrže navedena tri konstitutivna elementa potrebna za pismenu izjavu) ".

Deskriptori: KZS233 Falsifikovanje isprave; Napravi lažnu ispravu; Preinači pravu ispravu; Ispravu upotrebi kao pravu; Falsifikovanu ispravu nabavi radi upotrebe Službena isprava Javna isprava Privatna isprava ŠASIJA Automobil; vozilo