Štampa Verzija za štampu

Krivica optuženog ne može se utvrditi samo na osnovu iskaza ovlašćenog radnika organ unutrašnjih poslova, saslušanog kao svedoka u dokaznom postupku, o tome šta mu je okrivljeni rekao u predkrivičnom postupku

Sud: Peti opštinski sud u Beogradu   Datum: 24.04.1991 Broj: Ps.22/88
Abstrakt:

U slučaju kada je protiv presude ili rešenja kojim se obustavlja postupak podneta žalba lica iz člana 96. stav 2. ZKP mogu zahtevati odmeravanje troškova postupka u roku od 3 meseca od dana dostavljanja pravnosnažne presude odnosno rešenja.
Ako protiv odluka iz prethodnog stava nije podneta žalba, sud nije dužan navedenim licima ponovno dostavljati odluke sa klauzulom o pravnosnažnosti.
U takvom slučaju rok za podnošenje zahteva za odmeravanje troškova postupka teče od dana pravnosnažnosti tih odluka.
U svakom rešenju o obustavi postupka i u svakoj presudi mora sud odlučiti i o troškovima krivičnog postupka, pre svega, ko će ih snositi i koliko oni iznose.
Pošto prilikom obustave postupka, odnosno završetka glavnog pretresa ne moraju biti poznati svi troškovi krivičnog postupka, već je u članu 96. stav 2. ZKP/1977 bilo predviđeno da se o visini troškova odlučuje posebnim rešenjem kad se pribave svi odgovarajući podaci.
Ali u odredbi člana 96. ZKP/1977 nije bio propisan rok u kome mogu lica iz tog člana zahtevati odmeravanje troškova.
Sudska praksa je smatrala da se takvi zahtevi mogu podnositi u okviru roka zastarevanja prema Zakonu o obligacionim odnosima.
Tako se događalo da su pojedina lica podnosila takve zahteve davno posle što je postala sudska odluka pravnosnažna i spis arhiviran.
To je sudovima prouzrokovalo mnogo nepotrebnog posla.
Nedorečenost zakona koriguje novelirani član 96. stav 2. ZKP koji određuje da moraju lica, koja imaju pravo da postave takav zahtev, zahtev sa podacima o visini troškova podneti najdocnije u roku od 3 meseca od dana dostavljanja pravnosnažne presude ili rešenja.