Štampa Verzija za štampu

Ko kupuje nepokretnost za koju zna da je od strane vlasnika već prodata drugom i da je ovaj ušao i u posed, nesavestan je i svojim upisom za zemljišno-knjižnog vlasnika u odnosu na prvog kupca ne stiče pravo svojine

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima Zakon o zemljišnim knjigama
Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 01.01.1998 Broj: Rev.104/83
Abstrakt:

Kod postojanja dva ugovora o prodaji iste nepokretnosti, u kojima se kao prodavac pojavljuje isto lice, a kupci različiti, jači je u pravu onaj kupac koji je prvi zaključio ugovor i ušao u posed a pri tome je bio i savestan sticalac Vrhovni sud Makedonije, Rev.104/83 od 31.12.1983

Deskriptori: ZOO012 Savesnost i poštenje; Načelo savesnosti i poštenja ZZK004 STICANJE PRAVA UPISOM