Štampa Verzija za štampu

Prekinuto školovanje ne predstavlja poseban (samostalan) oblik ne materijalne štete već ga treba ocenjivati u sklopu zahteva za pravično novčanu naknadu za pretrpljene duševne bolove zbog smanjenja životne aktivnosti

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.03.1991 Broj: Rev.2297/88
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZPP002 Vezanost tužbenim zahtevom; Sud odlučuje u granicama zahteva ZPP354/01 Bitna povreda odredaba parničnog postupka; Bitne povrede; pojam