Štampa Verzija za štampu

S obzirom da je predlagač podneo predlog za ponavljanje postupka po isteku roka od 30 dana od momenta saznanja za sticanje prava, računajući od prijema rešenja o priznanju patenta za novi pronalazak, to je odbačen kao neblagovremen predlog za ponavljanje postupka pravnosnažno okončanog presudom okružnog suda, jer je rok od 30 dana predviđen članom 423. stav 1. tačka 6. ZPP. a u vezi člana 421. tačka 9. ZPP istekao.

Sud:   Datum: 24.10.2000 Broj: Gž.38/02
Abstrakt:

Tuženi je predlog za ponavljanje pravnosnažno okončanog parničnog postupka podneo 22.12.1999. godine iz razloga predviđenih u članu 421. stav 1. tačka 9. ZPP. a (kada je saznao za nove činjenice i našao nove dokaze na osnovu kojih bi za njega mogla biti doneta povoljnija presuda, da su te činjenice i dokazi upotrebljeni u ranijem postupku). Nov dokaz predstavlja rešenje Saveznog zavoda za intelektualnu svojinu kojim je usvojen zahtev ovde predlagača i utvrđeno da mu se priznaje patent za novi pronalazak to jest novi proizvod i postupak za njegovo dobijanje. To rešenje je upisano u registar patenata 30.7.1999. godine. Troškove štampanja patentnog spisa predlagač je platio 12.8.1999. godine, a rešenje o priznanju prava na patent primio je 9.8.1999. godine. Podaci o priznatom patentu objavljeni su u ?Glasniku intelektualne svojine? od 22.11.1999. godine. Kod takvog činjeničnog stanja prvostepeni sud je odbacio predlog za ponavljanje postupka kao neblagovremen jer je podnet po isteku roka od 30 dana iz člana 423. stav 1. tačka 6. ZPP. a to jest od dana kada je stranka mogla izneti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva. Rezultat dokaznog postupka posle podnete prijave za priznanje patenta je donošenje rešenja o priznanju patenta i odbijanje zahteva na osnovu člana 44. Zakona o patentima. Ako nadležni Savezni organ na osnovu sprovedenog postupka, suštinskog ispitivanja prijave za priznanje patenta utvrdi da su ispunjeni svi uslovi za priznanje patenta predviđeni zakonom, dostavlja podnosiocu prijave predlog konačnog teksta patentnih zahteva koji namerava da usvoji i sa kojim podnosilac prijave treba da se saglasi u određenom roku. Ovde se predlagač saglasio sa tekstom patentnih zahteva i nadležni organ je doneo rešenje o priznanju patenta i izvršio registraciju 30.7.1999. godine koje rešenje je dostavljeno predlagaču 8.9.1999. godine, od kada predlagaču počinje da teče rok od 30 dana za ponavljanje pravnosnažno okončanog postupka zbog novih činjenica i novih dokaza. S obzirom da je predlagač podneo predlog za ponavljanje postupka po isteku roka od 30 dana od momenta saznanja za sticanje prava (22.12.1999. godine) to je protekao subjektivni rok za ponavljanje postupka, pa je pravilno predlog odbačen kao neblagovremen.
Istovremeno neosnovani su navodi predlagača da je rok od 30 dana počeo da teče ne od momenta prijema rešenja o priznanju patenta s tim da je pre tog momenta izvršena registracija, već od momenta objavljivanja rešenja u odgovarajućem službenom glasilu, jer ako bi se od tada računao rok predlog bi bio blagovremen jer je rešenje objavljeno 22.11.1999. godine. Ovo stoga što je objavljivanje rešenja u ?Službenom glasniku? samo deklarativnog karaktera i služi obaveštenju trećih lica u vezi sa sticanjem prava na patent od strane titulara patenta.