Štampa Verzija za štampu

Nije propisana zabrana atrakcije stvarne nadležnosti u slučaju kada je po tužbi stvarno nadležan Okružni, a po protivtužbi Opštinski sud

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 08.03.2003 Broj: Gž.37/01
Abstrakt:

Prvostepeni sud je stanovišta da protivtužba čiji je predmet spora predaja stvari-stativa za kameru, ne spada u stvarnu nadležnost Okružnog, već Opštinskog suda.
Dosledno tome, a na temelju odredbe čl. 189. st. 2. ZPP, taj sud nije prihvatio da raspravlja o takvoj protivtužbi
Vrhovni sud ne prihvata izneto stanovište prvostepenog suda
Zabrana podnošenja protivtužbe postoji samo u slučaju kada je za suđenje po zahtevu iz protivtužbe stvarno nadležan viši sud.
To je izričito propisano odredbom čl. 189. st. 2. ZPP. Jezičko značenje te odredbe je apsolutno jasno.
Ono ukazuje da se protivtužba ne može podneti samo u situaciji kada je za suđenje po tužbi nadležan niži, a po protivtužbi viši sud.
U konkretnom slučaju taj uslov nije ispunjen.
Nesporno je da je po zahtevu iz tužbe stvarno nadležan Okružni sud, kao prvostepeni sud.
Stoga, bez obzira što raspravljanje o zahtevu po protivtužbi spada u stvarnu nadležnost Opštinskog suda Okružni sud je nadležan i za suđenje o tom zahtevu.
Takvo stanovište ima pravno utemeljenje i u opštem pravnom načelu da ko može više može i manje.
Pravno je nedopušteno samo obrnuto postupanje.
Jer, samo sud nižeg stepena ne može suditi u sporovima iz stvarne nadležnosti višeg suda.
U protivnom slučaju viši sud je stvarno nadležan da sudi po žalbama izjavljenim na odluke iz stvarne nadležnosti nižeg suda.
Stoga, s obzirom da odredbom čl. 189. st. 2. ZPP. nije propisana zabrana atrakcije stvarne nadležnosti u slučaju kada je po tužbi stvarno nadležan Okružni, a po protivtužbi Opštinski sud, očito je i da izneto stanovište prvostepenog suda nema pravno utemeljenje
Prema tome, pobijano rešenje je doneto uz bitnu povredu iz čl. 154. st. 1. u vezi čl. 189. st. 2. ZPP, na šta je i žalbom ukazano.
Stoga je na temelju odredbe čl. 369. st. 1. ZPP odlučeno kao u izreci
Stvarna nadležnost suda