Štampa Verzija za štampu

Krivica optuženog ne može se utvrditi samo na osnovu iskaza ovlašćenog radnika organ unutrašnjih poslova, saslušanog kao svedoka u dokaznom postupku, o tome šta mu je okrivljeni rekao u predkrivičnom postupku

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije Zakon o krivičnom postupku
Sud: Peti opštinski sud u Beogradu   Datum: 24.04.1991 Broj: Kzz.0/88
Abstrakt:

Utvrdivši krivicu optuženog za krivično delo krađe iz člana 134. stav 1. KZK samo na osnovu iskaza ovlašćenog radnika organ unutrašnjih poslova, saslušanog kao svedoka u dokaznom postupku, a koji je protiv optuženog podneo krivičnu prijavu i izvršio njegovo ispitivanje o čemu je sačinio i zapisnik, kasnije izdvojen iz spisa predmeta na glavnom pretresu rešenjem donetim u skladu sa odredbom člana 83. stav 1. ZKP, i čiju upotrebu optuženi nije zahtevao prvostepeni sud je učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 364. stav 1. tačka 8. ZKP, jer za izvođenje takvog dokaza nisu bili ispunjeni zakonski uslovi sobzirom da se prema odredbi člana 85. stav 1. ZKP službeno lice organa unutrašnjih poslova može saslušati u svojstvu svedoka samo ako se zapisnici i obaveštenja priloženi uz krivičnu prijavu izdvojeni po odredbama člana 83. pomenutog zakona koriste u smislu člana 84. istog zakona koji za to u tačci 1. i 2. predviđa određene uslove i to: da je optuženi njihovu upotrebu zahtevao ili pak da je u pitanju krivično delo za koje je zakonom propisana kazna od 20 godina zatvora ili teža kazna.

Deskriptori: KZS165 Krađa