Štampa Verzija za štampu

Pravo službenosti prolaza pešice i progona natovarene stoke ne sadrži u sebi i pravo provoza

Osnov: Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.593/87
Abstrakt:

Pravilno je drugostepeni sud primenio materijalno pravo (pravna pravila iz paragrafa 484, 492 i 493. bivšeg OGZ, kada je zauzeo pravni stav da službenost prolaza pešice i natovarenom živinom ne sadrži u sebi i pravo provoza motokultivatora-freze.
Pravo provoza, pa i motokultivatora-freze, sadržaj je prava službenosti kolovoza, koja je različita od prava službenosti prolaza pešice i natovarenom živinom, pa se ne može kako se to pravilno ističe u pobijanoj presudi, uzeti jedna za drugu niti se može govoriti o modifikaciji postojećeg prava službenosti prolaza pešice i natovarenom živinom.
Osnovano revident ističe da je s pravom službenosti progona živine skopčano i pravo služiti se kolicima koja se pred sobom guraju, jer to proizlazi iz pravno pravila iz paragrafa 492. bivšeg OGZ. Međutim, iz istog pravnog pravila proizlazi da pravo služiti se kolicima predstavlja sadržaj prava službenosti progona živine a ne i sadržaj prava službenosti kolovoza, (provoza) odnosno da je pravo službenosti kolovoza, po svom sadržaju drugačije od prava službenosti progona živine, koje u sebi uključuje pravo služiti se kolicima.

Deskriptori: ZOBS030 Pažnja na pešaka koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz Službenost PROLAZ OGZ492 Službenost PROVOZ