Štampa Verzija za štampu

ČLAN GRUPE može biti i lice koje nije učestvovao u radnji izvršenja krivičnog dela, niti je bilo na mestu izvršenja

Osnov: Krivični zakon Jugoslavije Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 06.01.1998 Broj: Kž.1106/52
Abstrakt:

Preljuba bračnog supružnika sa trećom osobom predstavlja teško vređanje drugog bračnog druga i da se u takvom slučaju radi o ubistvu na mah, kada je ono izvršeno pri zaticanju bračnog druga na činu preljube
U žalbi branioca se osporava pravna kvalifikacija dela za koje su optuženi oglašeni krivim i pledira da se u ovom slučaju radi o krivičnom delu razbojništva iz čl. 168. st. 1. KZS, a ne teškog slučaja razbojništva iz čl. 169. st. 1. KZS.
Argument za takav stav žalba nalazi u činjenici da su neposredni izvršioci ovog krivičnog dela bili samo dvojica optuženih, te da prema tome ovo delo nije izvršeno u sastavu grupe.
Po oceni žalbe članom grupe se ne može smatrati i maloletnik, jer ovaj nije učestvovao u radnji izvršenja krivičnog dela, niti je bio na mestu izvršenja.
Drugostepeni sud ocenjuje da ta činjenica da maloletni saučesnik nije bio na licu mesta u vreme izvršenja dela, niti je preduzimao neposredne radnje izvršenja, nije od presudnog značaja za pravnu ocenu dela optuženog.
Ovo stoga što je neosporno da je izvršeno delo rezultat zajedničkog delovanja ne samo optuženih već i maloletnika prema kome je krivični postupak izdvojen.
U izvršenju dela svaki od njih je imao određenu ulogu, koja je unapred dogovorena i koja je u svemu realizovana u skladu sa tim dogovorom.
Maloletni saučesnik je znao da oštećeni ima veću sumu deviznih sredstava.
Predložio je dvojici optuženih da ta sredstva protivpravno oduzmu i međusobno podele.
Dogovoreno je da ih on obavesti o najpogodnijem momentu za to, a to je kada se u stanu oštećenog nalazi samo njegov maloletni sin, sa kojim se maloletnik saučesnik družio i posećivao.
On je takvo obaveštenje i dao optuženima.
Rekao im je gde oštećeni drži devizna sredstva, jer je i to saznao od sina oštećenog.
Na osnovu tih informacija, optuženi su ušli u stan oštećenog, i uz upotrebu sile prema maloletnom sinu, koji je bio sam u stanu, oduzeli devizna sredstva oštećenog.
Nakon toga otišli su kod maloletnika i prisvojeni novac međusobno podelili.
Iz takvog stanja stvari i ovaj sud nalazi da je ovo krivično delo učinjeno u sastavu grupe u smislu st. 1. čl. 169. KZS.

Deskriptori: KZJ022 Saizvršilaštvo KZS168 Razbojništvo - sila, pretnja KZS169 Teški slučajevi razbojničke kradje i razbojništva Grupa; Skupina; Veći broj ljudi; Veći broj lica; (u krivičnom pravu)