Štampa Verzija za štampu

Odricanje okrivljenih od prava na žalbu protiv presude koja je doneta u potpunom postupku, čak i pored toga što se radi o krivičnom delu za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora od tri godine, nema značaj, pa se takva žalba ne može odbaciti kao nedozvoljena

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 12.10.1997 Broj: Kzz.000/84
Abstrakt:

Za pravilno shvatanje značaja izjave okrivljenog o odricanju od prava na žalbu protiv prvostepene presude, nije odlučujuće krivično delo za koje je oglašen krivim, već postupak koji je prethodio donošenju takve presude.
Naša zakonitost-Praksa, 3633/30

Deskriptori: ZKP361 Odricanje prava na žalbu