Štampa Verzija za štampu

Kada odredba člana 371. Zakona o krivičnom postupku ne predviđa obavezu obavještavanja optuženog i njegovog branioca o sjednici drugostepenog vijeća, pa na toj sjednici nisu prisustvovale stranke i branilac optužene, na taj način je zadovoljen princip ravnopravnosti stranaka ("jednakosti oružja") pred sudom, sadržan u osnovi prava na pravično suđenje iz člana 6. EKLJP, jer su obje stranke (tužilac i optužena) dovedene u isti procesni položaj u žalbenom postupku.

Sud: Vrhovni sud u Beogradu   Datum: 22.07.2003 Broj: Kvlp.11/03
Abstrakt: