Štampa Verzija za štampu

Nedostavljanje optužnice okrivljenom i održavanje glavnog pretresa pre stupanja optužnice na pravnu snagu, je bitna povreda odredaba krivičnog postupka koja može uticati na pravilno i zakonito donošenje njegove presude

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Peti opštinski sud u Beogradu   Datum: 24.04.1991 Broj: Kzz.11/88
Abstrakt:

Nedostavljanjem optužnice okrivljenom i održavanjem glavnog pretresa pre stupanja optužnice na pravnu snagu, prvostepeni sud čini bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 364. stav 2. ZKP, koja može uticati na pravilno i zakonito donošenje njegove presude, jer okrivljenog na taj način onemogućava da se blagovremeno upozna sa predmetom optužbe i pripremi svoju odbranu za glavni pretres, a i da eventualno podnese prigovor na koji ima pravo u smislu odredbe člana 367. stav 1. ZKP. Vrhovni sud Kosova, Kzz.11/88 od 21.06.1988

Deskriptori: ZKP364 Bitna povreda odredaba krivičnog postupka; Bitne povrede; pojam ZKP278 Optužnica stupa na snagu