Štampa Verzija za štampu

U pogledu postojanja krivičnog dela i krivične odgovornosti učinioca parnični sud je vezan za pravnosnažnu presudu krivičnog suda, kojom je optuženi oglašen krivim ali stepen krivice za nastanak štete ceni se prema pravnim pravilima građanskog prava i kad se radi o umišljajnom krivičnom delu te se mogć utvrđivati činjenice u pogledu okolnosti nastanka štete, koje uslovljavaju stepen krivice odgovornog lica

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.165/76
Abstrakt:

Sud je u parničnom postupku, shodno odredbi člana 12. stav 3. ZPP u pogledu postojanja krivičnog dela i krivične odgovornosti učinioca vezan za pravnosnažnu presudu krivičnog suda, kojom je optuženi oglašen krivim Međutim, stepen krivice za nastanak štete ceni se prema pravnim pravilima građanskog prava i kad se radi o umišljajnom krivičnom delu U parničnom postupku mogć se utvrđivati činjenice u pogledu okolnosti nastanka štete, koje uslovljavaju stepen krivice odgovornog lica

Deskriptori: ZPP012 Prethodno pitanje da li postoji neko pravo ili pravni odnos ZPP012/3 Vezanost krivičnom presudom