Štampa Verzija za štampu

Presuda mora da oceni verodostojnost protivurečnih iskaza

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Peti opštinski sud u Beogradu   Datum: 09.04.1980 Broj: Kž.58/79
Abstrakt:

Učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 364. st. 1. tač. 11. ZKP kada presuda ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama, kada u obrazloženju presude prvostepeni sud nije uopšte dao ocenu verodostojnosti protivurečnih iskaza svedoka, iako je sadržina tih iskaza od odlučujućeg značaja za utvrđivanje postojanja ili nepostojanja krivičnog dela koje se optuženom stavlja na teret.