Štampa Verzija za štampu

Na glavnom pretresu može sudelovati sudija koji je sudelovao u donošenju odluke van raspravnog veća u istom predmetu a u povodu prigovora na optužnicu

Osnov: Zakon o krivičnom postupku Zakon o parničnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 12.10.1997 Broj: Kž.820/80
Abstrakt:

Nije ostvarena bitna povreda iz čl. 364. st. 1. t. 2. ZKP, kad je pretresu sudelovao sudija koji je sudelovao u donošenju odluke izvan raspravnog veća u istom predmetu a u povodu prigovora na optužnicu., U.smislu čl. 39. st. 1. t. 5. ZKP sudija ili sudija porotnik mora se izuzeti samo ako je u istom predmetu sudelovao u donošenju odluke nižeg suda ili u donošenju odluke koje se pobija žalbom.
Naša zakonitost, 19 255

Deskriptori: ZKP023/6 Veće sastavljeno od trojice sudija Vanrspravno veće ZPP073 Izuzeće sudije na zahtev stranke; Izuzeće sudije porotnika