Štampa Verzija za štampu

Mesna zajednica ima svojstvo pravnog lica, jer ona ima sredstva za izvršenje svojih zadataka kojima samostalno raspolaže, pa stoga može biti stranka u parnicama pred sudom opšte nadležnosti

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.4382/81
Abstrakt:

-