Štampa Verzija za štampu

Visina naknade štete izgubljene zarade ima se utvrditi prema visini zarade koju bi oštećeni ostvario u svakom mesecu spornog perioda i to u valorizovanom iznosu do dana veštačenja. Na tako utvrđeni iznos naknade oštećenom pripada i tražena zatezna kamata od dana veštačenja do isplate

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud:   Datum: 13.09.2003 Broj: Gž.1338/74
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZARADA - izgubljena ZOO277 Zatezna kamata; Kada se duguje; Ugovorena kamata