Štampa Verzija za štampu

Dozvola stražara okrivljenom da uzme stvari koje su čuvaru poverene na čuvanje, ne isključuje protivpravnost prisvajanja

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Peti opštinski sud u Beogradu   Datum: 31.12.1981 Broj: Kzp.6/79
Abstrakt:

PROTIVPRAVNO ZAUZIMANJE ZEMLJIŠTA U DRUŠTVENOJ SVOJINI je trenutno krivično delo, te zastarelost teče od dana zauzimanja
Čuvar na farmi oštećenog poljoprivrednog kombinata je bio dužan da postupa u skladu sa opisom poslova i radnih zadataka svoga radnog mesta, dakle, da čuva imovinu u društvenoj svojini oštećenog kombinata.
Prema tome faktička vlast čuvara u konkretnom slučaju svodila se samo na čuvanje imovine na farmi svinja i to za račun oštećenog kombinata u skladu sa opisom svojih poslova i radnih zadataka.
Imajući u vidu odredbu člana 71. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima prema kojoj nema državinu ono lice koje po osnovu radnog ili sličnog odnosa vrši faktičku vlast na stvari za drugo lice i dužno je da postupa po uputstvima ovog drugog lica, to u konkretnom slučaju čuvar nije bio držalac svinja, koje su bile predmet krivičnog dela krađe.
Iz ovog dalje sledi da je neposredni držalac stvari na farmi oštećeni poljoprivredni kombinat i da je čuvar u skladu sa svojim radnim obavezama, imao jedino ovlašćenje da čuva tu imovinu, a ne i da sa njome raspolaže.
Vrhovni sud Vojvodine, Kzp.59/88 od 19.05.1988
Iz obrazloženja Zastarelost izvršenja krivičnog dela protivpravno zauzimanje zemljišta u društvenoj svojini iz člana 111. st. 1. KZK počinje teći od dana zauzimanja tog zemljišta, bez obzira na vreme u kojem je učinilac dela držao zemljište u posedu.
VRHOVNI SUD KOSOVA, KZP.6/79 OD 14.3.1980 NAŠA ZAKONITOST ZAGREB, PREGLED SUDSKE PRAKSE, 4001/36

Deskriptori: KZS165 Krađa KZS142 Protivpravno zauzimanje zemljišta sa posebnom namenom PROTIVPRAVNOST