Štampa Verzija za štampu

Rešenje okružnog suda kojim je u prvom stepenu odlučeno o predlogu za ponavljanje postupka može se pobijati žalbom

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima Zakon o parničnom postupku Zakon o sudovima
Sud:   Datum: 30.09.1993 Broj: Gž.257/93
Abstrakt:

Prema članu 378. stav 1. ZPP, protiv rešenja provstepenog suda žalba je dozvoljena ako tim zakonom nije određeno da nije dozvoljena.
Žalbom tužioca pobija(se rešenje okružnog suda o odbacivanju žalbe protiv rešenja okružnog suda o odbijanju predlog aza ponavljanje postupka.
U proceduri ponavljanja postupka posebna žalba je dozvoljena samo kad sud, u smislu člana 427. stav 4. ZPP, dozvoli ponavljanje postupka i odredi da glavna rasprava odmah otpočne.
Van ovog izuzetka vlada pravilo da je žalba dozvoljena.
Ona se, prema tome, može podneti i protiv rešenja o odbijanju predloga za ponavljanje postupka, u smislu člana 428. stav 1. ZPP, kada ga donese okružni sud.
Po članu 14. Zakona o sudovima, ("Službeni glasnik RS", broj 46/91), okružni sud je i drugostepeni i prvostepeni sud.
On, stoga, može donositi i drugospetene i prvostepene odluke.
Rešenje o dobijanju predloga za ponavljanje postupka, usled razloga koji se odnose na drugostepeni postupak, ima karakter prvostepene odluke.
Otuda se ono može pobijati žalbom o kojoj, u smislu člana 17. stav 1. tačka 1a Zakona o sudovima, odlučuje Vrhovni sud.
Iz ovog proizilazi da žalba protiv rešenja okružnog suda o odbijanju predloga za ponavljanje postupka nije nedozvoljena.
Stoga je ovaj sud, u smislu člana 380. tačka 3. ZPP, usvojio žalbu tužioca i rešenje okružnog suda ukinuo.
Time je otvorio put žalbi protiv rešenja o odbijanju predloga za ponavljanje postupka

Deskriptori: ZOO012 Savesnost i poštenje; Načelo savesnosti i poštenja ZPP427 PONAVLJANJE POSTUPKA