Štampa Verzija za štampu

Kad umesto advokata-punomoćnika tužioca, na glavni pretres dođe kao zamenik drugi advokat, koji iz opravdanih razloga nije mogao odmah podneti pismeno punomoćje, sud je dužan da mu dopusti zastupanje, i da mu naredi da naknadno, u određenom roku, podnese punomoćje

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 16.10.1997 Broj: Kž.83/69
Abstrakt:

Kad umesto punomoćnika tužioca, koji je advokat, na glavni pretres dođe drugi advokat, kao njegov zamenik, koji iz opravdanih razloga nije mogao odmah podneti pismeno punomoćje, ne nastupa zakonska pretpostavka da je privatni tužilac odustao od tužbe.
Sud je dužan dopustiti takvom zameniku da izvrši potrebno zastupanje, i narediti mu istovremeno da naknadno u određenom roku podnese punomoćje

Deskriptori: ZKP067 Okrivljeni može imati branioca; Mora imati branioca; Mora se poučiti da ima pravo; Branioca samo advokat koga može zameniti pripravnik; Punomoćje pismeno ili usmeno ADVOKATSKA NAGRADA (ZA044) ZAMENIK ADVOKATA (ZA042) ZKP067/6 PUNOMOĆJE OKRIVLJENOG ZAKON O ADVOKATURI S.27/77 (ZA000)