Štampa Verzija za štampu

Zasnivanje radnog odnosa po internom umesto po javnom oglasu, predstavlja razlog za prestanak radnog odnosa zbog nepropisnog zasnivanja

Osnov: Zakon o osnovnim pravima iz radnog odnosa, J.60/89 Zakon o radnim odnosima, S.55/96
Sud:   Datum: 30.11.1994 Broj: Gž.154/94
Abstrakt:

Prema članu 75. stav 2. tačka 4. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa radniku prestaje radni odnos bez njegove saglasnosti ako nadležni organ utvrdi, u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa, da je zasnovan suprotno odredbama zakona, opšteg akta odnosno kolektivnog ugovora.
Pošto je tužilac zasnovao radni odnos, putem internog oglasa, a ne javnog, nadležni organ tuženog je pravilno postupio što je u roku od jedne godine doneo odluku o prestanku radnog odnosa zbog nepropisnog zasnivanja.

Deskriptori: ZASNIVANJE Radni odnos