Štampa Verzija za štampu

Lice sa fotografije koje svojim modelom i vidnom kreativnošću doprinese da fotograf napravi fotografsko delo postaje koautor nedeljivog autorskog dela

Osnov: Zakon o autorskom pravu Zakon o eksproprijaciji
Sud:   Datum: 30.11.1994 Broj: Gž.143/92
Abstrakt:

Na naslovnoj straži časopisa objavljene su fotografije tužilje, sa reportažom o njoj, koje je snimio prvotuženi.
Veštačenjem u postupku takođe je utvrđeno, da je u objavljenim fotografijama čiji kvalitet je primeren nameni časopisa vidljiv i očigledan kreativan doprinos tužilje kao i činjenica je snimanje obavljeno znalački i osmišljeno i da je takve rezultate bilo moguće postići uz puni, zajednički i kreativni doprinos fotografa i modela, odnosno tužilje i fotografa kao autora S obzirom na takvo utvrđeno činjenično stanje a imajući u vidu činjenicu da je drugotuženi objavljivanjem spornih fotografija bez pismene saglasnosti tužilje koristio nedeljivo autorsko delo tužilje i protivtuženog i da zato tuženi nisu platili naknadu, niti zaključili pismene autorske ugovore o iskorišćavanju autorskog prava tužilje.
Okružni sud je i po stanovištu Vrhovnog suda osnovano zaključio, da prvotuženi kao nosilac autorskog prava na delu kao celini nije mogao bez dozvole tužilje kao saradnika na stvaranju tog dela autorsko delo objaviti niti preneti pravo korišćenja drugotuženog u druge svrhe i bez ugovora sa tužiljom kao koautorom Kako je to pak učinio i obzirom da je tuženi to autorsko delo bez ugovora i pismene saglasnosti tužilje kao koautora objavljivanjem spornih fotografija u časopisu iskoristio, to je prvostepeni sud pravilno postupio kada je o odgovornosti tuženih i osnovanosti tužbenog zahteva tužilje odlučio pobijanom međupresudom Ukazivanje drugotuženog u žalbi da povredu autorskih prava tužilje nije izvršio već da je ustvari objavljivanjem njenih slika i reportaže u časopisu kao visokotiražnom nedeljniku u suštini tužilju reklamirao, a što je isticao i u prvostepenom postupku nema značaja za drugačiju odluku u ovoj parnici, jer drugotuženi ni u žalbi ne spori da sa tužiljom s tim u vezi nije imao nikakav kontakt pa sledom toga da je takav navod i tačan istu nije mogao bez njene saglasnosti ni reklamirati

Deskriptori: FOTOGRAFIJA ZAP028 AUTOR/Autorsko pravo/Delo/iskorišćavanje ZOE000 ZAKON O EKSPROPRIJACIJI S.53/95