Štampa Verzija za štampu

Radnik odgovara za štetu usled manjka u poslovanju ako se ta šteta može pripisati njegovoj krivici i ako je u uzročnoj vezi sa njegovim postupcima

Sud:   Datum: 08.09.2003 Broj: Gž.4406/93
Abstrakt:

Radnik odgovara preduzeću za nastali manjak ako se dokaze daje prouzrokovan njegovom krivicom i da postoji uzročna veza između njegovih postupaka i manjka.
Tada odgovara i za štetu u visini manjka.
Bez toga manjak nije dovoljan da se radnik izloži materijalnoj odgovornosti
Odgovornost za manjak

Deskriptori: Manjak u poslovanju DISCIPLINSKI POSTUPAK ŠTETA - MATERIJALNA Uzročnost; Uzročno posledična veza