Štampa Verzija za štampu

Poništaj tapije ne može se tražiti u sporu zato što nisu ispunjeni uslovi predviđeni za postupak oko izdavanja tapije, već samo ako bi postojao kakav materijalnopravni razlog, tj. razlog da lice na koga glasi tapija nije imalo punovažan pravni osnov za sticanje svojine, te da zbog tog materijalnopravnog razloga nije imalo mesta izdavanju tapije

Sud:   Datum: 20.05.1996 Broj: Gž.1969/61
Abstrakt:

-

Deskriptori: PONIŠTAJ TAPIJA