Štampa Verzija za štampu

Kredit koji je društvena zajednica dala jednom od bračnih drugova za izgradnju porodične zgrade, smatra se da je dat oboma. Vrednost imovine nastale korišćenjem takvog kredita, ako je to sporno, potrebno je utvrđivati na način na koji se inače utvrđuje vrednost doprinosa pojedinog bračnog druga zajedničkoj imovini stečenoj u toku braka, na isti način utvrđuje se i vrednost anuiteta isplaćenih za otplatu kredita

Sud:   Datum: 13.03.1969 Broj: Gž.1330/68
Abstrakt:

-

Deskriptori: BRAK Brak; Bračna tekovina Kredit; Kreditiranje