Štampa Verzija za štampu

Tuženi, kao novinska kuća, ima obavezu da objavi ispravku informacije, iako je u svojim novinama, nezavisno od tužbe, već objavio člana i o tom slučaju, tj.o istom licu, u kojem tekstu dopunjava, objašnjava i na određeni način ispravlja sadržinu informacija iz objavljenog teksta u delu navoda koji se odnosi na tužioca.

Sud:   Datum: 18.05.2004 Broj: Gž.45/04
Abstrakt:

U postupku je utvrđeno da je u novinama koje izdaje tuženi objavljena informacija koja je neistinita i koja povređuje pravo tužioca na objektivno informisanje u toku krivičnog postupka koji se protiv njega vodi, a tuženi je smatrao da nema obavezu za objavljivanjem ispravke informacije, jer je u drugom tekstu u istom dnevnom listu, naveo za koje je delo tužilac zapravo oglašen krivim i kolika mu je kazna zatvora izrečena, te da se u tom smislu po njegovom mišljenju ovako objavljen tekst zapravo smatra ispravkom ranije objavljenog teksta u delu navoda koji se odnosi na tužioca.
Međutim, prema mišljenju prvostepenog i drugostepenog suda ovakav tekst se ne može smatrati ispravkom neistinite objavljene informacije u smislu člana 56. stav 1. Zakona o informisanju, jer je tom odredbom propisano da se odgovor, odnosno ispravka objavljuju u istom delu glasila, u istom izdanju, u istoj rubrici, na istoj stranici i sa istom opremom kao što je objavljena prethodna informacija na koju se ispravka daje a uz oznaku "ispravka" ako je u pitanju ispravka informacije, odnosno "odgovor" ako se daje odgovor na informaciju.
Kako se navedeni natpis, odnosno člana i ne može smatrati objavljivanjem ispravke informacije, jer predstavlja samo još jednu informaciju o tužiocu koja je istinita i tačno preneta, naloženo je tuženom kao glavnom uredniku dnevnog lista da u prvom najkasnije drugom broju od dana pravnosnažnosti presude objavi tekst ispravke koji je bliže naveden u izreci presude.