Štampa Verzija za štampu

Članstvo u društvu može prestati ne samo u slučaju predviđanja ove mogućnosti na autonomnoj osnovi (kada je na osnovu ugovora o osnivanju društva predviđen raskid), nego i po opštim pravilima ugovornog prava na osnovu raskida ugovora kada postoje izuzetno važni razlozi. Tužba za raskid uvijek se upravlja prema članu(ovima) društva

Sud: Vrhovni sud u Beogradu   Datum: 22.12.2002 Broj: Rev.120/97
Abstrakt:

Ovaj sud, protivno revizionom prigovoru tuženog, prihvata stav nižestepenih sudova o mogućnosti prestanka članstva u društvu na osnovu raskida ugovora od strane nekog člana.
Stoji tvrdnja revidenta da Zakon o preduzećima ("Sl.list SFRJ", 77/78 do 61/90), koji je bio na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora o osnivanju društva, čiji se raskid traži, ne predviđa mogućnost prestanka članstva u društvu na osnovu raskida ugovora od strane nekog člana, ali ne i tvrdnja da nema mjesta primjeni ovog instituta po opštim pravilima ugovornog prava.