Štampa Verzija za štampu

Dopunsku presudu sud može doneti samo ako je prvobitnu presudu doneo kao prvostepeni sud

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.1833/73
Abstrakt:

Ako punomoćnik u toku postupka pred sudom zaključi poravnanje na štetu svog vlastodavca, onda vlastodavac ovo poravnanje ne može pobijati samo zbog toga što je zaključeno na njegovu štetu, sem slučaja kada je punomoćnik prilikom zaključenja poravnanja bio u zabludi, ili pod uticajem prinude ili prevare Član 312. ZPP

Deskriptori: ZPP312 NADLEŽNOST PREDSEDNIKA VEĆA PRED RASPRAVU