Štampa Verzija za štampu

Pravo plodouživanja prestaje, pored ostalih načina, i nevršenjem plodouživanja u određenom roku, ukoliko u vršenju plodouživanja nije bio sprečen kao i odricanjem od strane plodouživaoca

Sud:   Datum: 16.02.2004 Broj: Rev.6977/98
Abstrakt:

Odredbom čl. 6. Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa "Službeni list SFRJ", br. 6/80, 36/90 i "Sl. list SRJ", br. 29/96), propisano je da se na stvari na kojoj postoji pravo svojine može zasnivati pravo službenosti, pravo stvarnog tereta i pravo zaloge, pod uslovima određenim zakonom.
Prema čl. 60. istog Zakona, pravo plodouživanja pravo upotrebe, pravo stanovanja, kao i pravo stvarnog tereta uređuje se zakonom, što znači da ona mogu biti uređena kako saveznim tako i republičkim odnosno pokrajinskim zakonom.
Kako pravo plodouživanja nije uređeno do sada ni saveznim ni republičkim zakonom to o pravu plodouživanja treba raspravljati i odlučivati prema pravnim pravilima imovinskog prava.
Pravo plodouživanja je najšire pravo upotrebe tuđe stvari (poslužnog dobra). Predmet prava plodouživanja može biti tuđa pokretna i nepokretna stvar.
Pravo plodouživanja stiče se na osnovu ugovora, testamenta i održaja.
U konkretnom slučaju prvostepeni sud je o pravu doživotnog plodouživanja tužilaca raspravljao i odlučivao na osnovu čitanja izvoda iz zemljišnoknjižnog uloška br. 2538 KO Mokrin, iskaza svedoka I. D., uviđaja na licu mesta i dokaza saslušanjem stranaka.
Prvostepeni sud nije izveo dokaz čitanjem ugovora kojim su tužioci stekli pravo doživotnog plodouživanja a radi utvrđivanja odlučne činjenice o obimu i predmetu prava plodouživanja.
Naime, iz spisa predmeta proizilazi da je, nakon kupovine kuće, izvršena adaptacija odnosno dogradnja nekih prostorija uz kuću a da je u dvorištu napravljena letnja kuhinja sa terasom.
Sporno je da li se pravo plodouživanja odnosi i na dograđene prostorije odnosno prostoriju izgrađenu u dvorištu.
Osim toga, sporna je i sadržina sporazuma između stranaka o načinu korišćenja prostorija u kući.
Pravo plodouživanja prestaje, pored ostalih načina, i nevršenjem plodouživanja u određenom roku, ukoliko u vršenju plodouživanja nije bio sprečen kao i odricanjem od strane plodouživaoca.
Sa iznetih razloga, a na osnovu čl. 395. st. 2. ZPP, Vrhovni sud je odlučio kao u izreci.
U ponovnom postupku prvostepeni sud će utvrditi osnov sticanja prava plodouživanja. predmet i obim tog prava kada je izvršena dogradnja prostorija uz kuću i izgradnja objekta u dvorištu, te da li je i na ovim objektima konstituisano pravo tužilaca kao i kada je zaključen sporazum o načinu korišćenja kuće, u kojoj formi i kakva je sadržina tog sporazuma.
Nakon toga u ovoj stvari doneće novu odluku.
Plodouživanje