Štampa Verzija za štampu

Kad troškovi zastupanja dosuđuju se po tarifi koja je na snazi u vreme donošenja odluke

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 15.04.1999 Broj: Kzz.2/88
Abstrakt:

U pravu je javni tužilac kad tvrdi da je navedenim rešenjem ostvarena povreda zakona na štetu optuženog u odredbi 99. 1. u vezi s članom 95. 2. tačka 7. ZKP. Naime, prema odredbi 99. 1. ZKP, okrivljeni koji je oslobođen optužbe ima pravo na naknadu troškova krivičnog postupka koji obuhvataju nužne izdatke optuženog i nužne izdatke i nagradu advokata, a koji padaju na teret budžetskih sredstava.
Prema odredbi tarife broj 47. stav 4. Odluke o tarifama o nagradama i naknadi za rad advokata ("Narodne novine", br. 46 od 4. decembra 1986.) određuje se da se, kad sud odlučuje o troškovima zastupanja na teret protivne stranke, primenjuje tarifa koja je na snazi u vreme donošenja odluke.
Po toj tarifnoj odredbi odlučuje se o troškovima zastupanja u slučajevima kad oni padaju na teret budžetskih sredstava.
U protivnom troškovi bi bili određeni protivzakonito, po propisu koji nije na snazi, kao u ovom konkretnom slučaju kad su okrivljenom priznati troškovi nagrade za advokata, po Odluci o tarifama o nagradama i naknadi za rad advokata koja je bila na snazi u vreme pojedinih ročišta u toku krivičnog postupka.