Štampa Verzija za štampu

Za štetu koju pričini lovstajem zaštićena divljač, odgovara organizacija koja gazduje lovištem u kome ta divljač stalno živi, odnosno opština do predaje lovišta organizaciji na gazdovanje, pod uslovom da je oštećeni preduzeo propisane mere za sprečavanje šteta od divljači

Sud:   Datum: 08.09.2003 Broj: Gž.131/76
Abstrakt:

Za štetu koju pričine divlje svinje, kao lovstajem zaštićena divljač, u smislu čl. 66. u vezi čl. 10. st. 4. Zakona o lovstvu odgovara organizacija koja gazduje lovištem u kome ta divljač stalno živi, odnosno opština do predaje lovišta organizaciji na gazdovanje, pod uslovom da je oštećeni preduzeo propisane mere za sprečavanje šteta od divljači.
Smatra se da divljač stalno živi u lovištu u kome je šteta pričinjena ako se suprotno ne dokaze, pa je bez značaja da li je šteta pričinjena za vreme zabrane lova ili ne.
Odgovornost za štetu od divljih svinja

Deskriptori: ŠTETA DIVLJAČ