Štampa Verzija za štampu

Opštinski sud je stvarno nadležan za suđenje u sporu po zahtevu radnika radi utvrđenja da je u određenom periodu bio u radnom odnosu kod poslodavca

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 08.09.2003 Broj: Rev.120/70
Abstrakt:

Veza sa radom postoji ako je štetno ponašanje proizašlo iz prilike u koju radnik ne bi došao bez radne obaveze
Po shvatanju Okružnog suda, Opštinski sud kao sud opšte nadležnosti apsolutno je nenadležan da po takvoj tužbi postupa, jer Zakon o radnim odnosima ne propisuje da se u radnom sporu utvrđuju činjenice u pogledu vremena postojanja radnog odnosa, već je to i po shvatanju Okružnog suda saglasno Zakonu o PIO radnika nadležan da u upravnom postupku utvrđuje Fond PIO radnika.
S toga je prvostepenu presudu ukinuo i sve provedene parnične radnje i tužbu usled apsolutne nenadležnosti odbacio.
Vrhovni sud kod ocene navoda izjavljene revizije nalazi, da je takvo pravno stanovište Okružnog suda pogrešno.
Naime, radni odnos je po svojoj prirodi ugovorni odnos između radnika i poslodavca.
U konkretnom slučaju tužilac tužbom traži da se utvrdi da li je u radnom odnosu kod tuženog bio u spornom periodu.
Za podnošenje takve tužbe na koju je odredbom čl. 187. ZPP-st. 1. ovlašćen ima i pravni interes, jer iz navoda tužbe i stanja u spisima proizilazi, da je kod tuženog bio zaposlen na neodređeno vreme i da je u spornom periodu bio na neplaćenom odsustvu.
Kod takvog stanja stvari a budući da se radi o sporu iz oblasti rada, to je za suđenje u ovom sporu prema članu 12. st. 1. i tačka 3. Zakona o sudovima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 46/91), stvarno nadležan Opštinski sud kojem je tužilac tužbu i podneo.
Pošto se Okružni sud zbog pogrešnog pravnog stanovišta o stvarnoj nadležnosti Opštinskog suda u ocenu žalbenih navoda nije ni upuštao, to je Vrhovni sud sa iznetih razloga, a na osnovu čl. 394. st. 1. i čl. 395. ZPP-st. 2. pobijano drugostepeno rešenje ukinuo i predmet vratio drugostepenom sudu da odluči po žalbi tuženog.
Vrhovni sud Srbije, Rev.120/01 od 8.02.2001
Izraz u vezi sa radom označava vezu između uloge pozicije i situacije radnika prilikom rada i njegovog štetnog ponašanja, i to takvu vezu bez koje radnik ne bi bio u stvarnom položaju da učini štetnu radnju.
Značenje izraza u vezi sa radom.
Vrhovni sud Jugoslavije, Rev.120/70 od 23.08.1970