Štampa Verzija za štampu

Sud može dozvoliti da radnje u postupku za stranku privremeno izvrši lice koje nije podnelo punomoćje, ali će istovremeno narediti tom licu da naknadno u određenom roku podnese punomoćje ili odobrenje za izvršenje parnične radnje

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 09.08.2003 Broj: Gž.50/02
Abstrakt:

Podneskom od 9.2.2001. godine tužilac je predložio ponavljanje postupka, a podnesak je prema obrazloženju pobijanog rešenja podnet od advokata kome tužilac nije izdao punomoćje za preduzetu radnju, pa je prvostepeni sud na osnovu odredbe člana 425. a u vezi odredbe člana 106. ZPP-a odbacio podneti predlog
Osnovan je razlog žalbe tužioca da je pobijano rešenje zasnovano na bitnoj povredi odredbe parničnog postupka iz člana 354. stav 1. a u vezi odredbe člana 98. ZPP-a, a koja povreda je bila o uticaja na donošenje zakonite i pravilne odluke
Pri okolnosti da tužilac nije izdao punomoćje označenom punomoćniku za preduzetu radnju u postupku, prvostepeni sud je trebao da postupi u smislu odredbe člana 98. stav 2. ZPP-a, a koji propisuje da sud može dozvoliti da radnje u postupku za stranku privremeno izvrši lice koje nije podnelo punomoćje, ali će istovremeno narediti tom licu da naknadno u određenom roku podnese punomoćje ili odobrenje stranke za izvršenje parnične radnje
Kako prvostepeni sud nije postupio u skladu sa navedenom odredbom, a da bi se otklonili nedostaci zbog kojih je podneti predlog odbačen, Vrhovni sud je primenom odredbe člana 380. tačke 3. ZPP-a uvažio žalbu tužioca i doneo odluku kao u izreci rešenja.
Obavljanje pravnih radnji od strane punomoćnika