Štampa Verzija za štampu

Tuženi je prilikom uknjižbe postupao u dobroj veri ako nije znao da je tužilac sa odobrenjem biv. vlasnika ili na osnovu ugovora o kupoprodaji primio posed i manifestovao volju pravog sopstvenika useljenjem u kuću koju je kupio

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 25.01.1957 Broj: Gz.121/56-
Abstrakt:

Pravilno je stanovište drugostepenog suda da je od dvaju kupaca nepokretnog dobra preči u pravu kupac koji je pre izvršio prenos prava svojine, tj. koji se pre upiše u zemljišnu knjigu kao vlasnik. Pravilno je takođe i stanovište da, ako je takav kupac postupao neosnovano u odnosu na posed drugog kupca, taj nesavesni zemljišno- knjižni vlasnik svojim prvim upisom ne stiče pravo svojine
Međutim, pravilno je drugostepeni sud zaključio da tuženi nije postupao nesavesno u odnosu na posed tužioca. Tuženi je postupao u dobroj veri prilikom uknjižbe kad on ne bi znao da je tužilac sa odobrenjem biv. vlasnika ili na osnovu ugovora o kupoprodaji primio posed i manifestovao volju pravog sopstvenika useljenjem u kuću koju je kupio