Štampa Verzija za štampu

Ako šteta treba da nastupi po prvi put posle zaključenja glavne rasprave, ima se smatrati nedospelom

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.2390/77
Abstrakt:

Izvršenje određene činidbe može se naložiti tuženom, ako je činidba dospela do zaključenja glavne rasprave.
Izuzetak je kod izdržavanja ili naknade umesto izdržavanja, kada se tuženi može obavezati i na činidbe koje nisu dospele.
Kada se radi o budućoj šteti, ona se može dosuditi pre dospelosti samo ako buduća šteta predstavlja nastavak štete koju oštećeni već trpi u vreme zaključenja glavne rasprave.
Ako šteta treba da nastupi po prvi put posle zaključenja glavne rasprave, ima se smatrati nedospelom.

Deskriptori: DOSPELOST ZPP328 Rok za izvršenje činidbe koji se određuje u presudi