Štampa Verzija za štampu

Štetnik koji je, iako pozvan, propustio sudelovati kao umešač u parnici između oštećenog i osigurača, ne može u regresnoj parnici koju protiv njega vodi osiguratelj osnovano isticati prigovore koje je mogao isticati u ranije vođenoj parnici između oštećenika i osiguratelja

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 30.04.1990 Broj: Rev.2635/86
Abstrakt:

-