Štampa Verzija za štampu

Drugostepeni organ je dužan pre donošenja rešenja po žalbi da otkloni nejasnoće i protivrečnosti u nalazima, ocenama i mišljenjima lekarskih komisija donetih u prvostepenom i drugostepenom postupku traženjem dopunskih objašnjenja od lekarske komisije

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 12.01.2001 Broj: U.166/79
Abstrakt:

-