Štampa Verzija za štampu

Sud nije vezan za listu sudskih veštaka nego može, po potrebi, za veštaka odrediti i drugo lice

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 30.04.1990 Broj: Rev.1849/80
Abstrakt:

-