Štampa Verzija za štampu

Raniji kupac kome nije predata prodata nepokretnost u posed i nije postao zakoniti držalac, pravno je u jednakom položaju u pogledu svoga prava (valjani naslov za sticanje vlasničkog prava iz koga proizilazi zahtev za predaju kupljene nepokretnosti u posed i na upis svojine u zemljišnoj knjizi) kao docniji kupac iste nepokretnosti

Osnov: Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa
Sud: Vrhovni sud Srbije u Beogradu   Datum: 31.12.1980 Broj: 2.Ips.233/80
Abstrakt:

Međutim, docniji kupac ima jače pravo, jer se uspeo uknjižiti kao vlasnik pre ranijeg kupca (pravno pravilo par. 440. OGZ. čl. 33. ZOSPO); pri tome nije uzeto u obzir da je docniji kupac bio nesavestan (njegovo saznanje o ranijoj prodaji iste nepokretnosti prvom kupcu). Pitanje nesavesnosti docnijeg kupca je značajno samo pri zaštiti već stečenog zakonitog poseda još neuknjiženog ranijeg kupca nepokretnosti Vrhovni sud Slovenije,

Deskriptori: NESAVESNOST