Štampa Verzija za štampu

Da bi presuda mogla da se radi bez obrazloženja potrebna je saglasnost stranaka pa i oštećenog

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Peti opštinski sud u Beogradu   Datum: 24.04.1991 Broj: Kzz.25/87
Abstrakt:

Ukoliko se po obavljanju prvostepene presude stranke odreknu prava na žalbu ali pri tom postave zahtev da im se dostavi pismeni prepis presude bez obrazloženja i pri čemu se u ovim okolnostima oštećeni nije izjasnio, onda pismeno izrađena presuda mora da sadrži obrazloženje, tako da suprotno postupanje predstavlja povredu člana 443. stav 5. ZKP, a time jednu i bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 364. stav 1. tačka 11. ZKP. Vrhovni sud Kosova, Kzz.25/87 od 14.12.1987

Deskriptori: ZKP443/4 Pritvor pre podnošenja optužnog predloga - trajanje ne duže od osam dana; Skraćen postupak Obrazloženje krivične presude - razlozi za svaku tačku presude