Štampa Verzija za štampu

Postupak po reviziji nije smetnja za vođenje nove parnice

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Pž.4304/84
Abstrakt:

Revizija je vanredni pravni lek, te postupak po reviziji nije smetnja za vođenje nove parnice

Deskriptori: REVIZIJA (UOPŠTE) ZPP333 Pravnosnažna presuda postaje...; Presuđena stvar - Res iudikata; Odbačaj tužbe; Prigovor prebijanja;