Štampa Verzija za štampu

Iako se o priznanju strane sudske odluke odlučuje u vanparničnom postupku, to ne isključuje da taj postupak bude kontradiktoran

Osnov: Zakon o parničnom postupku Zakon o rešavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o van
Sud:   Datum: 08.11.2003 Broj: Gž.36/00
Abstrakt:

Iz odredbe člana 101. stav 2. Zakona o rešavanju sukoba zakona se propisima drugih zemalja, proizilazi da se radi o vanparničnom postupku, ali i o postupku koji je po svojoj prirodi kontradiktoran, pa je trebalo omogućiti strankama da se izjasne o okolnostima i dokazima relevantnim za ocenu osnovanosti predloga za priznanje strane sudske odluke, kako se osnovano ističe u žalbi predlagača
U situaciji kada je protivnik predlagača osporio postojanje uslova za priznanje strane sudske odluke, te kada su radi ocene osnovanosti prigovora pribavljeni određeni dokazi, svakako je bilo potrebno omogućiti strankama da u postupku pred prvostepenim sudom daju svoje objašnjenja
Propuštanjem da postupi na navedeni način prvostepeni sud je počini bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 354. stav 2. tačka 8. Zakona o parničnom postupku, koje odredbe se primenjuju shodno odredbama člana 30. stav 2. Zakona o vanparničnom postupku."