Štampa Verzija za štampu

Pri oceni pravne prirode ugovora, sud nije vezan njegovim nazivom

Sud: Vrhovni sud u Beogradu   Datum: 22.12.2002 Broj: Rev.127/98
Abstrakt:

(Čl. 9. Zakona o prometu nepokretnosti čl. 30. Zakona o osnovnim.
svojinskopravnim odnosima).
Predmet spora u ovoj parnici je zahtjev tužilje da se u odnosu na tuženog utvrdi da je po osnovu ugovora o udruživanju sredstava od 31.10.1991. godine, koga je zaključila sa pravnim prethodnikom tuženog, postala vlasnik poslovnog prostora L15 površine 12, 05m2 u prizemlju zgrade "Banja Luka 1" i da se tuženi obaveže na izdavanje tabularne isprave, kao i na predaju spornog poslovnog prostora.
Nesporno je da su tužilja i PP "Ingram" pravni prethodnik tuženog 31.10.1991. godine zaključili ugovor koga su imenovali kao "ugovor o udruživanju sredstava".
U provedenom postupku je utvrđeno da je predmet ovog ugovora upravo sporni poslovni prostor, da su stranke utanačile da će prodavac (ovđe PP "Ingram") do 30.6.1992. godine izgraditi sporni poslovni prostor i predati ga kupcu (ovđe tužilji), da se tužilja, kao kupac, obavezala da će prodavcu u roku od 8 dana po ispostavljenom računu platiti "cjelokupnu cijenu poslovnog prostora" u iznosu od 1.081.030 tadašnjih dinara i da su ugovorne stranke utanačile i pravne posljedice u slučaju neizvršenja ili neblagovremenog izvršenja ugovornih obaveza.
Polazeći od smisla ugovorenih utanačenja stranaka drugostepeni sud je, protivno revizionim navodima tužilje, pravilno zaključio da se ovđe radi o ugovoru o udruživanju sredstava radi izgradnje spornog poslovnog prostora bez obzira što su stranke sklopljeni ugovor tako nazvale, već o ugovoru o prodaji spornog poslovnog prostora i da se sporni odnos ima razriješiti na osnovu propisa koji regulišu promet nepokretnosti na osnovu kupoprodajnog ugovora i propisa koji regulišu sticanje prava svojine na nepokretnostima na osnovu pravnog posla.
Vrhovni sud Srpske, Rev.127/98 od 11.12.1998