Štampa Verzija za štampu

Izveštaj javnog tužioca o odbačaju krivične prijave mora se dostaviti lično oštećenom saglasno čl. 121. zbog toga što od prijema obaveštenja teče rok za podnošenje supsidijarne tužbe

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 16.10.1997 Broj: Kzz.13/82
Abstrakt:

Vrhovni sud Makedonije, Kzz.13/82 od 4.09.1982