Štampa Verzija za štampu

Pravnosnažna presuda o zahtevu kojim je dosuđena zatezna kamata po određenoj stopi nižoj od propisane nije prepreka da se radi ostvarivanja razlike stope zatezne kamate pokrene nova parnica

Osnov: Zakon o parničnom postupku Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.2295/87
Abstrakt:

U ovom sporu tužilac zahteva dospelu kamatu na pravnosnažno dosuđeni iznos naknade štete koja predstavlja razliku između stope zatezne kamate koja je priznata tužiocu u prethodnoj parnici i stope povećane zatezne kamate do kojeg povećanja je došlo posle zaključenja glavne rasprave u prethodnoj parnici.
Niži sudovi su udovoljili takvom tužbenom zahtevu i dosudili tužiocu iznos koji predstavlja razliku između ranije dosuđene i povećane stope zatezne kamate i to za razdoblje od dana povećanja stope zatezne kamate (koji posle dana zaključenja glavne rasprave u prethodnoj parnici) pa do dana kad je tuženi isplatio tužiocu glavnicu koja se sastoji od dosuđene naknade štete.
Po nalaženju ovog suda postupak nižih sudova na osnovu kojeg su prihvatili tužbeni zahtev u pogledu glavne stvari u ovoj parnici koji se odnosi na zahtev po osnovu povećane stope zatezne kamate koje u suprotnosti s pravilnom pravosnažnosti koje sadrži zabranu ponovnog suđenja o istoj stvari.
To stoga, jer je po shvatanju ovog suda-činidba plaćanja zatezne kamate pravno deljiva, pa kad se tužbenim zahtevom ostvaruje samo deo potraživanja zatezne kamate (zatezne kamate po određenoj stopi) onda u odnosu na ostatak-zatezne kamate za razliku u visini stope (između propisane i dosuđene) zahteva nema, a budući da nema zahteva nema ni odluke, pa ne može nastupiti ni pravosnažnost, tako da presuda o zahtevu kojim se ostvaruju zatezne kamate po određenoj stopi ne predstavljaju smetnju, da se radi ostvarivanja zatezne kamate za razliku u visini stope pokrene nova parnica-posebno imajući u vidu da takav zahtev tužilac u ovom slučaju nije ni mogao istaknuti u prethodnoj parnici s obzirom da je povećanje stope zatezne kamate nastupilo posle zaključenja glavne rasprave u ranijem postupku.
Niži sudovi su pravilno primenili materijalno pravo u sporu, jer su tužioci dosudili iznos po osnovu povećane stope dospele zatezne kamate za razdoblje od dana povećanja stope zatezne kamate do dana isplate glavnice od strane tuženog kao dužnika koja odluka se zasniva na pravilnoj primeni novelirane odredbe čl. 277. tač. 1. ZOO ("Sl. l.
SFRJ", br. 29/78, 39/85. i 46/85.).

Deskriptori: ZPP333 Pravnosnažna presuda postaje...; Presuđena stvar - Res iudikata; Odbačaj tužbe; Prigovor prebijanja; ZOO277 Zatezna kamata; Kada se duguje; Ugovorena kamata