Štampa Verzija za štampu

Zajednica zdravstvenog osiguranja radnika ima pravo na naknadu dela štete od prouzrokovača, srazmerno umanjenju prema utvrđenom stepenu krivice njenog osiguranika

Sud:   Datum: 13.09.2003 Broj: Gž.4194/73
Abstrakt:

Kad i poginuli svojim ponašanjem doprinese nastanku štete, onda republička zajednica zdravstvenog osiguranja radnika, u smislu člana 16. Osnovnog zakona o organizaciji i finansiranju socijalnog osiguranja, ima pravo na naknadu dela štete od prouzrokovača, srazmerno umanjenju prema utvrđenom stepenu krivice njenog osiguranika

Deskriptori: ŠTETA Doprinos u krivici; Doprinos u šteti