Štampa Verzija za štampu

Ne može se tražiti obnova spisa ako je istekao rok za čuvanje predmeta

Sud:   Datum: 22.06.1997 Broj: Gž.39/96
Abstrakt:

Podneta je tužba radi priznanja prava vlasništva.
Mirovanje postupka nastupilo je 16.12.1977 a smatra povučenom obzirom da ni jedna stranka u zakonskom roku nije stavila predlog za nastavak postupka
Odredbama čl. 199. st. 1. tač. 5. sudskog poslovnika predviđeno je da rok za čuvanje parničnih predmeta po kojima je postupak okončan zbog povlačenja tužbe, iznosi 5 godina.
Kako je tužena predlog za pokretanje postupka za obnavljanje spisa podnela po isteku ovog roka, to je isti neosnovan u smislu čl. 79. st. 4. sudskog poslovnika.

Deskriptori: ČUVANJE OBNAVLJANJE SPISA (SP199)