Štampa Verzija za štampu

Odluka o dodeli stana postaje pravnosnažna kada je donese nadležan organ, objavi se na način predviđen zakonom i kada se omogući drugim radnicima da istaknu prigovor ako smatraju da su njihova prava povređena

Osnov: Zakon o stanovanju
Sud:   Datum: 02.05.1998 Broj: Gž.4870/92
Abstrakt:

-

Deskriptori: Davanje stana; Raspodela stanova; Obezbeđenje stana; Stan ZOS047 Davanje stana u zakup na neodredjeno vreme;